วิสัยทัศน์ (Vision)

  เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำและทันสมัยในเขต 8


  พันธกิจ (Mission)

  • ให้บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐานสร้างสรรค์สะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
  • สร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างครอบคลุมต่อเนื่องทันเหตุการณ์สอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

  เป้าประสงค์(GOALS)

   • ผู้รับบริการมีความปลอดภัยพึงพอใจและประทับใจ
   • ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้อย่าเหมาะสมชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

   นโยบายของโรงพยาบาลพังโคน

    • สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยตาม Patient Safety Goal (PSG : SIMPLE)  
    • พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ
    • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

    โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

    เว็บลิ้งค์