ทำเนียบผู้บริหาร

  ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลพังโคน 

  ลำดับตำแหน่งชื่อ - สกุล           
  1ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายวรรณกร  เล่าสุอังกูร                    
  2หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลนางอรนงค์  สีหนาท  
  3หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปน.ส.วรัญจน์ศิญา  เริ่มรักษ์  
  4หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวนางมยุรา  กมลสุวรรณ  
  5หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์นายชาญณรงค์  พลศรีลา  
  6หน.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคนายสุรศักดิ์  นำชัยทศพล  
  7หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์นายมิตรชัย  เวยสาร  
  8หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมนายสุรศักดิ์  นำชัยทศพล  

  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์