ประวัติโรงพยาบาลพังโคน

  ประวัติโรงพยาบาลพังโคน

  โรงพยาบาลพังโคนปัจจุบันนี้  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  188/6 หมู่ 9 ตำบลพังโคน  ถนนนิตโยอำเภอพังโคน  ติดกับส่วนราชการพังโคนทางทิศตะวันตก  เป็นโรงพยาบาล  ขนาด 60 เตียง  

  ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนพ.วรรณกร  เล่าสุอังกูร

  โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงให้บริการดูแลผู้ป่วยทั่วไป

  พ.ศ. 2518 อำเภอพังโคนได้รับงบประมาณสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 ก่อสร้างโดยเตียงใน

  ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดพื้นที่เดียวกันและสถานีอนามัยเดิมปรับเปลี่ยนให้เป็น  

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจนปัจจุบัน
  พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้างโรงพยาบาลฯขนาด 30 เตียงโดยมีผู้บริจาคที่ดินเพื่อการ ก่อสร้างครั้งนี้ 2 ท่าน  
  คือที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณนายดหนังสือหนังสือหนังสืออเดชภูมีและ

  ที่คุณนายสุนทร  วินิจมงคลสิน  รวม 27 ไร่ (พื้นที่โรงพยาบาลฯปัจจุบันนี้) ได้นำญาติโยมร่วมบริจาคสร้างตึกผู้ป่วยขนาด 20 เตียงจำนวนเงิน 1,260,000 บาท

  พ.ศ. 2537 นายสุรพล - นางเปรมปรีดีศิรินทร์รัตน์ผู้  มีจิตศรัทธาประจำปี 2553 

  จำนวน 512,837 บาท  2538 โรงพยาบาลพังโคนเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง

  โดยการพึ่งพาตนเอง (สนับสนุนจากภาคเอกชน)

  พ.ศ.2529 พระอุปถัมภ์เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม(ปทุมธานี)  

  ด้านด้านความสามารถมีประวัติเป็นมาโดยสังเขปดังนี้
  พ.ศ. 2510 พังโคนร้านได้ร้านร้านบ้านรับงบประมาณสร้างสถานีอนามัยครั้งแรก
  พ.ศ. 2514 ปรับฐานะขึ้นเป็นสถานีอนามัยประจำความความสามารถความสามารถด้านที่คุณกิ่งอำเภอพังโคน

  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์