นโยบายของโรงพยาบาลพังโคน

  นโยบายของโรงพยาบาลพังโคน

  นายแพทย์วรรณกรเล่าสุอังกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคน

  • สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยตาม Patient Safety Goal (PSG : SIMPLE)
  • พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
  • นโยบาลยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  Edit Page
  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์