การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณพ.ศ. 2563

  EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
  EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
  1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏ
  การขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น
  2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ.2562 ที่มีลักษณะเป็น
  รูปเล่มรายงานโดยมีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน๕องค์ประกอบคือ
  2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
  2.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
  2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
  2.5 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันจะนำไปสู่การปรับปรุง
  การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพ.ศ. 2563
  3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใน
  ช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  EB 2 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

  EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ) จานวน 2 โครงการ
    1.วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไปจำนวน 1 โครงการ
     2.วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ
    3.หรือวาง link แสดงหลักฐานจาก Web site ของหน่วยงานในระบบ MITAS
  1.ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อยารพพังโคนปีงบประมาณ 2563

  2.ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยารพพังโคนปีงบประมาณ 2563

  EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
  EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
  EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

  EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของ
  หน่วยงานหรือไม่
  1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  2) โครงการ
  3) รายงานประชุม/โครงการกิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการ
  ตามโครงการ/กิจกรรมของภารกิจหลักหรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่
  4) ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่นที่มีการระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
  5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาต
  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใน
  ช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  1) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์
  ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันรายละเอียดดังนี้
  (1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันที่มีข้อมูล
  (1.1) ผู้บริหารหน่วยงาน
  (1.2) นโยบายของผู้บริหาร
  (1.3) โครงสร้างหน่วยงาน
  (1.4) อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  (1.5) วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยม MOPH
  (1.6) ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง
  (1.7) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  (1.8) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2560
  (1.9) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
  (2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  (3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  (4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผล
  การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  4.1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผล

  การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  4.2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผล
  การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  4.3.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผล
  การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  (5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือ
  การให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่อง
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  (7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้ว
  (7.1) แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
  (7.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  (7.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามรอบระยะเวลาที่
  กำหนดในกรอบแนวทาง
  (7.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ
  ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
  ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้า
  เจ้าหน้าที่
  (7.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร. 1)
  2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสาร
  เผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

  EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการ
  ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
  หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  2) คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
  เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผล
  สัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำดังนี้
  (1) หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
  (2) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การ
  ปฏิบัติงานในระดับต่างๆรวมถึงวิธีการพัฒนาผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
  (3) วิธีการขั้นตอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานรายงานผลการ
  ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชาและ
  (4) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
  4) หลักฐานการประชุมชี้แจงสื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
  5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสาร
  เผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
  EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
  EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

  EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
  1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
  ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  2) คำสั่ง/ข้อสั่งการหรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่
  หน่วยงานกำหนดที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
  3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการ
  การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
  5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสาร
  เผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
  EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

  EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และ
  กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
  ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
  1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกัน
  การทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใสโดยมีรายละเอียดดังนี้
  1.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน
  1.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน
  1.3 ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
  2) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
  ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

  3)หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
  4) ความซื่อสัตย์สุจริตและ
  พัฒนาความโปร่งใสหลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่มเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
  5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสาร
  เผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนด
  มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
  บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์
  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20
  3) หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2)
  4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  5) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ
  แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสาร
  เผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
  EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

  EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  1)แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ของหน่วยงาน
  2) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนนประจำปีงบประมาณ 2563
  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256๓หรือแผนที่เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบต่อไปนี้หรือมากกว่า
  (2.1) โครงการ/กิจกรรม
  (2.2) งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม
  (2.3) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
  (2.4) ตัวชี้วัดความสำเร็จ
  (2.5) ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
  (2.6) แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
  จริยธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256๓หรือแผนที่เกี่ยวข้องต้องผ่านความเห็นชอบและลงนาม
  โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
  องค์ประกอบที่กล่าวมาและมีเนื้อหาแสดงถึงการแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
  และปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน
  3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสาร
  เผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
   2.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน
  การปฏิบัติงานที่แสดงถึง
     2.1 วิธีการตรวจสอบ
     2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ
     2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
  3.หลักฐานการประชุมชี้แจงสื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
  4.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  5.บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ
  แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสาร
  เผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  เอกสารประกอบ
  1.ขอเผยแพร่วิธีปฏิบัติงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  2.ขอเผยแพร่วิธีปฏิบัติงานคลังยา

  EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้
  Checked Out
  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์