การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณพ.ศ. 2564

  EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

  EB 1 หน่วยงานกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

  1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2.คำสั่งมาตรการกลไกหรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณพ.ศ. 2563
  5.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  6.Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ในระบบ MITAS
  EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้มูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  EB3หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
  EB4ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐานวันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
  EB5หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
  EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรอบปีงบประมาณ
  EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเตจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (หน่วยงานของท่านเข้าเกณฑ์กรณีดำเนินการใหม่/ทบทวนหรือกรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณพ.ศ.2563 ให้กรอกข้อมูลกรณีนั้นๆ
  EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แ่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
  EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดดารเรื่องร้องเรียนและชข่องทางการร้องเรียน
  EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
  EB 14 หน่วยงานมีการจัดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
  EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการก้องกันกราบกรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน
  EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
  EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  EB22 หน่วยงานมีการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด"จิตพอเพียงต้านทุจริต"
  EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  Edit Page
  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์