ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลพังโคน 

  ลำดับตำแหน่งชื่อ - สกุล           
  1ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายวรรณกร  เล่าสุอังกูร                    
  2หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลนางอรนงค์  สีหนาท  
  3หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปน.ส.วรัญจน์ศิญา  เริ่มรักษ์  
  4หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวนางมยุรา  กมลสุวรรณ  
  5หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์นายชาญณรงค์  พลศรีลา  
  6หน.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคนายสุรศักดิ์  นำชัยทศพล  
  7หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์นายมิตรชัย  เวยสาร  
  8หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมนายสุรศักดิ์  นำชัยทศพล  

  ประวัติโรงพยาบาล

  โรงพยาบาลพังโคนปัจจุบันนี้ ตั้งอยู่บ้านเลขที่  188/6 หมู่ 9 ตำบลพังโคน ถนนนิตโยอำเภอพังโคน ติดกับส่วนราชการพังโคนทางทิศตะวันตก เป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง  
  ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนพ.วรรณกร เล่าสุอังกูร
   
   

  ต้นสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  สำนักงานปลัด
  กระทรวงสาธารณสุข

   

  ลักษณะของบริการเป็น

  โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงให้บริการดูแลผู้ป่วยทั่วไป

  • ด้านด้านความสามารถมีประวัติเป็นมาโดยสังเขปดังนี้
   พ.ศ. 2510 พังโคนร้านได้ร้านร้านบ้านรับงบประมาณสร้างสถานีอนามัยครั้งแรก
   พ.ศ. 2514 ปรับฐานะขึ้นเป็นสถานีอนามัยประจำความความสามารถความสามารถด้าน

   ที่คุณกิ่งอำเภอพังโคน

   พ.ศ. 2518 อำเภอพังโคนได้รับงบประมาณสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 ก่อสร้างโดยเตียงใน
   ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดพื้นที่เดียวกันและสถานีอนามัยเดิม

   ปรับเปลี่ยนให้เป็น  

   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจนปัจจุบัน
   พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้างโรงพยาบาลฯขนาด 30 เตียงโดยมีผู้บริจาคที่ดินเพื่อการ 
   ก่อสร้างครั้งนี้ 2 ท่าน  
   คือที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณนายดหนังสือหนังสือหนังสืออเดชภูมีและ

   ที่คุณนายสุนทร วินิจมงคลสิน  รวม 27 ไร่ (พื้นที่โรงพยาบาลฯปัจจุบันนี้) ได้นำญาติโยมร่วมบริจาคสร้างตึกผู้ป่วยขนาด 20 เตียงจำนวนเงิน 1,260,000 บาท

   พ.ศ. 2537 นายสุรพล - นางเปรมปรีดีศิรินทร์รัตน์ผู้  มีจิตศรัทธาประจำปี 2553 

   จำนวน 512,837 บาท  2538 โรงพยาบาลพังโคนเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง

   โดยการพึ่งพาตนเอง (สนับสนุนจากภาคเอกชน)

   พ.ศ.2529 พระอุปถัมภ์เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม(ปทุมธานี)  


  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์