ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ
  ขอให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิสอบสอบสัมภาษณ์  ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
  ณ  ห้องประชุมดาหลา  โรงพยาบาลพังโคน

  1.นายพัฒนฉัตร  โสภาบุตร

  2.นางสาวสุกัญญา  สัพโส

  3.นางสาวศรัณญา  พันธศรี

  4.นางสาวอุไรวรรณ  ผิวหมู

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์