ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 2 รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลพังโคน

    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 2 รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน

    ลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลพังโคน

    ดาวน์โหลดไฟล์ 


    โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

    เว็บลิ้งค์