พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 7 รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลพังโคน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 7 รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ

ลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลพังโคน

ดาวน์โหลดไฟล์