แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
   แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

   แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2550 ประกาศณวันที่ 13 กรกฎาคมพ.ศ. 2550

  คู่มือการประเมินองค์กรชุมชนอำเภอและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

   คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กรชุมชนอำเภอและจังหวัดคุณธรรมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

   หนังสือการส่งเสริมคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาสร้างคนดีสู่สังคม

  10 ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย (เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562)

  แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ"บวร"เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ► คู่มือแนวทางฯ

  ► งานนำเสนอ (PowerPoint) แนวทางฯ

  Edit Page
  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์