แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข

  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (.ศ. 2560-2564)

   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
  ► สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   กรมควบคุมโรค
   กรมอนามัย
   กรมการแพทย์
   กรมุสุขภาพจิต
   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

    คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (.. 2560-2564)

  Edit Page
  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์