ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
   

  การจัดทำประมวลจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562

   ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2563

   คลิปวีดิทัศน์ การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม (Code of Ethics and Regulations) โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสำนักงานก.พ.

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2562

   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

   การลงนามรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  บทความเรื่อง"ประมวลจริยธรรม"โดยพลอากาศเอกวีรวิทคงศักดิ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

  Edit Page
  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์