พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562

   พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562
   

   พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562

  นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562

   คลิปวีดิทัศน์ การมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562 โดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

  สื่อที่เกี่ยวข้อง

   เพลงมาตรฐานทางจริยธรรม

  ► เพลงมาตรฐานทางจริยธรรม

  ► คลิปวีดิทัศน์เพลงมาตรฐานทางจริยธรรม
  ► เนื้อเพลง มาตรฐานทางจริยธรรม แบบที่ 1 แบบที่ 2 
  ► ดนตรี (Backing Track) เพลงมาตรฐานทางจริยธรรม

   อินโฟกราฟิก (Infographic)

  ► หนังสือขอความอนุเคราะห์นำสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 7 ประการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่ออื่นๆเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมถึงกรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานรัฐมนตรีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-13 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรทุกแห่ง

  ► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562 (แนวตั้ง)

  ► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562 (แนวนอน)

   คลิปวีดิทัศน์แนะนำสาระสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสำนักงานก.พ.

  ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม

   บทความเรื่องมาตรฐานจริยธรรมสากลของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยพลอากาศเอกวีรวิทคงศักดิ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

  บทความเรื่องจรรยาบรรณสากลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (United Nations Code of Conduct for Public Official) โดยพลอากาศเอกวีรวิทคงศักดิ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

   บทความเรื่อง"มาตรฐานทางจริยธรรม" โดยพลอากาศเอกวีรวิทคงศักดิ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

   บทความเรื่องทำไมต้องมี...มาตรฐานทางจริยธรรม โดยพลอากาศเอกวีรวิทคงศักดิ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

  Edit Page
  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์